CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------***-------

 

HỢP ĐỒNG CHO CÁ NHÂN VAY TIỀN

 

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…, tại …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN A (Bên cho vay)

Ông/Bà  …………………………….……...Giới tính:…………………………………………….

Sinh ngày:…………..…/……../……………Dân tộc:……………………Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/hộ chiếu:………………………..Cấp ngày:……../……./……..tại:…………………....

Địa chỉ thường trú: …………………………………...…………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………...…………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………….….. ……………………………………………

Bên B (Bên vay)

Ông/Bà  …………………………….……...Giới tính:…………………………………………….

Sinh ngày:…………..…/…….…../……………Dân tộc:……………………Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/hộ chiếu:………………………..Cấp ngày:……../……./……..tại:…………………....

Địa chỉ thường trú: …………………………………...…………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………...…………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………….….. ……………………………………………

                                                                                                      

Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản và điều kiện sau:

1.         Bên A đồng ý cho Bên B vay số tiền là:

Bằng số:…………………….…………………………………………………………VNĐ

Bằng chữ:…………………………………………………………………………………...

2.         Phương thức giải ngân: (khách hàng lựa chọn một trong hai phương án sau)

-           Khoản tiền vay được giải ngân toàn bộ cho Bên B vào ngày ……………………………...

-           Khoản tiền vay được giải ngân theo từng lần cho Bên B theo thông tin như sau:

Lần 1:  số tiền …………………………………Vào ngày: ………………………………..

Lần 2:  số tiền …………………………………Vào ngày: ………………………………..

Lần 3:  số tiền …………………………………Vào ngày: ………………………………..

3.         Mục đích vay tiền là:………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………   

4.         Thời hạn vay là……………… tháng/năm

từ ngày………………………………………….đến ngày…………………………………

5.         Tài sản bảo đảm (nếu có):………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Biện pháp bảo đảm:  Cầm cố/Thế chấp/Bảo lãnh

6.         Phương thức cho vay: tiền mặt

7.         Mức lãi suất: ………. %/năm

Lãi suất được thanh toán: (khách hàng lựa chọn một trong hai phương án sau)

-           Thanh toán một lần sau khi kết thúc Thời hạn vay.

-           Thanh toán theo tháng trước ngày ………….. của tháng.

8.         Phương thức giải ngân: Thực hiện một lần / Giải ngân theo tiến độ

9.         Trong trường hợp một hoặc một số nội dung trong Hợp đồng này bị vô hiệu thì phần vô hiệu đó không ảnh hưởng đến hiệu lực của các nội dung khác và những nội dung bị vô hiệu được xem như mặc nhiên điều chỉnh (trong giới hạn ít nhất) để trở nên có hiệu lực theo quy định pháp luật.

10.       Kể từ thời điểm Bên B ký vào hợp đồng, Bên B xác nhận đã nhận đủ số tiền do Bên A chuyển giao trừ trường hợp các Bên có thoả thuận khác trong Hợp đồng này.

11.       Hai bên xác nhận và cam kết rằng mỗi Bên ký hợp đồng trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng xuất không bị lừa dối, ép buộc

12.       Hợp đồng này có hiệu kể từ ngày ký và được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

 

                         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

                   ……………………………                                   ………………………………

 

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG

Tôi tên là:…………CMTND số:…………..…Cấp ngày: …./…../…… Tại:……………Xác nhận sự việc trên là hoàn toàn đúng sự thực.

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.