CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG VAY TIỀN

 

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 thông qua ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Trên cơ sở nhu cầu và mong muốn của hai bên.

Hôm nay, ngày  ….. tháng …… năm ……… tại ………………., chúng tôi gồm có:

Bên A: BÊN CHO VAY

Họ và tên

:……………………………………………………………….

Năm sinh

: ………………………………………………………………

Hộ chiếu

: ………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú

: ………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay

: ………………………………………………………………

Điện thoại

: ………………………………………………………………

Trong Hợp đồng này, Ông/Bà ……………..được gọi là “Bên A” hoặc “Bên cho vay”.

Bên B: BÊN ĐI VAY

Họ và tên

: ………………………………………………………………

Năm sinh

: ………………………………………………………………

CMND số

: ……………………..nơi cấp:……………………………….

Hộ khẩu thường trú

: ………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay

: ………………………………………………………………

Điện thoại

: ………………………………………………………………

Và Vợ là

Họ và tên

: ………………………………………………………………

Năm sinh

: ………………………………………………………………

CMND số

: ……………………..nơi cấp:……………………………….

Hộ khẩu thường trú

: ………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay

: ………………………………………………………………

Điện thoại

: ………………………………………………………………

Trong Hợp đồng này, ông ……………….. và bà …………………. được gọi là “Bên B” hoặc “Bên vay” đã thỏa thuận ký kết hợp đồng vay tiền (“Hợp đồng”) với những điều khoản sau:

Điều 1: Thỏa thuận cho vay

Bên A đồng ý cho bên B vay và Bên B đồng ý vay của bên A số tiền là: …………..VNĐ (bằng chữ: ……………………………….) (“Tiền vay”).

Bên B cam kết sử dụng tiền vay vào mục đích phù hợp với quy định của pháp luật. Các bên thừa nhận rằng, Hợp đồng này được ký kết và thực hiện trên cơ sở các quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.

Điều 2: Thời hạn, phương thức vay và lãi suất.

Các bên đồng ý rằng thời hạn vay là ........ (bằng chữ: …………), tính từ ngày các bên ký Hợp đồng này. Trường hợp nếu kết thúc thời hạn ………….. nói trên, bên B chưa trả được tiền vay thì bên A đồng ý gia hạn thời hạn vay thêm tối đa một kỳ hạn ………….. nữa;

Phương thức cho vay được thực hiện bằng tiền mặt. Bên B thừa nhận rằng đầy đủ tiền bay của Bên A vào thời điểm các bên ký kết Hợp đồng này.

Bên A đồng ý cho Bên B vay tiền và không tính lãi suất.

Điều 3: Nghĩa vụ của Bên vay

Bên B cam kết với Bên A thực hiện đúng các quy định sau đây;

Trả lại bên A tiền vay khi kết thúc thời hạn vay theo quy định tại Hợp đồng này hoặc không được Bên A gia hạn vay;

Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng tiền vay. Bên B không được sử dụng tiền vay vào các mục đích trái pháp luật;

Các nghĩa vụ khác nhau theo quy định của pháp luật và thỏa thuận của các bên bằng văn bản.

Điều 4: Các quy định khác

Các bên thừa nhận rằng vào thời điểm ký kết Hợp đồng này, các bên có đủ năng lực hành vi và trong tình trạng minh mẫn, sáng suốt; không bên nào bị ép buộc hoặc lừa dối bên nào. Các bên ký kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện trên cơ sở thiện chí và giúp đỡ nhau;

Hợp đồng này và các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới Hợp đồng này sẽ được giải quyết tại các Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam;

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này chỉ được sửa đổi, bổ sung khi có văn bản sửa đổi, bổ sung có chữ ký của các bên tham gia tương ứng Hợp đồng này.

Hợp đồng gồm 2 trang, 04 điều và được lập thành  03 bản gốc, trong đó bên A giữ 02 bản gốc. Bên B giữ 01 bản gốc. Các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Để ghi nhận các thỏa thuận trên, các bên đồng ý ký tên dưới đây:

BÊN CHO VAY

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN VAY

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.