Mẫu HS1- Kèm theo Thông 05/2013/TT-BLĐTBXH hiệu lực ngày 01/07/2013

………..….
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ…
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số hồ sơ: …../………

BẢN TRÍCH LỤC HỒ SƠ LIỆT SĨ

Họ và tên: …………………………… Bí danh .............................................................

Sinh ngày ... tháng ... năm ………………… Nam/Nữ: ..................................................

Nguyên quán: .....................................................................................................................

Trú quán (khi nhập ngũ hoặc tham gia CM): .................................................................

Nhập ngũ, tham gia cách mạng ngày ... tháng ... năm ....................................................

Hy sinh ngày ... tháng ... năm ............................................................................................

Cấp bậc: …………………………………Chức vụ: ......................................................

Đơn vị khi hy sinh: ............................................................................................................

Nơi hy sinh: ........................................................................................................................

Trường hợp hy sinh: ..........................................................................................................

Giấy báo tử số: …………………. ngày ... tháng ... năm ... của ....................................

Số Bằng TQGC:....Quyết định cấp bằng số: ……………. ngày ... tháng ... năm ...

Thuộc đối tượng (QN, TNXP, CNVC, đối tượng khác): ...............................................

Mộ an táng (Nghĩa trang/Gia đình quản lý/Không có thông tin): ...............................

THÂN NHÂN CHỦ YẾU CỦA LIỆT SĨ

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Quan hệ với liệt sĩ

Chỗ ở hiện nay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người được ủy quyền thờ cúng liệt sĩ:

Họ và tên: ............................................................................................................................

Sinh ngày ... tháng ... năm ……………………. Nam/Nữ:.............................................

Mối quan hệ với liệt sĩ: .....................................................................................................

Trú quán:..............................................................................................................................

Hồ sơ được lưu tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh ...................................

 

…., ngày … tháng …. năm ....
GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.