Mẫu HS2 Kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

………..….
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ…
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

Số hồ sơ: …../………

BẢN TRÍCH LỤC HỒ SƠ THƯƠNG BINH

Họ và tên: ...................................................................................................................................

Sinh ngày ... tháng... năm ………….. Nam/Nữ: .....................................................................

Nguyên quán: .............................................................................................................................

Trú quán: ....................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .........................................................................................................................

Nhập ngũ, tham gia công tác ngày ... tháng ... năm ...

Cơ quan, đơn vị: ........................................................................................................................

Bị thương ngày ... tháng ... năm ...

Cấp bậc, chức vụ khi bị thương: .............................................................................................

Cơ quan, đơn vị khi bị thương: ................................................................................................

Nơi bị thương: ............................................................................................................................

Loại đối tượng QN, TNXP, CNVC, đối tượng khác: .............................................................

Trường hợp bị thương: ..............................................................................................................

Giấy chứng nhận bị thương số ……….. ngày ... tháng ... năm ... của .................................

Tình trạng thương tật: ...............................................................................................................

Biên bản giám định thương tật số: …………………… ngày ... tháng ... năm ... của Hội đồng giám định y khoa: ...............................................................................................................................

Tỷ lệ thương tật: ………………………… (Ghi rõ vĩnh viễn hoặc tạm thời).

Quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp số: ……………….. ngày ... tháng ... năm ... của …….. ………………………. được xác nhận là: ..............................................................................  

Hưởng trợ cấp từ ngày ... tháng ... năm ...

Mức trợ cấp: hàng tháng …………………………………. Một lần:..................................

Khám lại thương tật ngày ... tháng ... năm ... tại Hội đồng GĐYK ......................................

Kết luận tỷ lệ thương tật: ..........................................................................................................

Phụ cấp khác (nếu có): .............................................................................................................

Các chế độ khác đang hưởng:...................................................................................................

Hồ sơ được lưu tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh ..........................................

 

 

…., ngày … tháng …. năm .........
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.