Mẫu HS4 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

………..….
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ…
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số hồ sơ: …../………

BẢN TRÍCH LỤC HỒ SƠ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

1. Người hoạt động kháng chiến

Họ và tên: ........................................................................................................................................

Sinh ngày ... tháng ... năm ………………….. Nam/nữ: ............................................................

Nguyên quán: .................................................................................................................................

Trú quán: .........................................................................................................................................

Nhập ngũ/tham gia kháng chiến ngày ... tháng ... năm ...

Giấy tờ chứng minh có thời gian hoạt động ở chiến trường: ...................................................

Cơ quan/Đơn vị: .............................................................................................................................  

Tình trạng bệnh tật theo hồ sơ (*):

...........................................................................................................................................................

Biên bản giám định y khoa số: ………………..ngày ... tháng ... năm ... của ....

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do nhiễm CĐHH: ....................................................

Giấy chứng nhận bị nhiễm CĐHH số: ..........................  ngày ... tháng ... năm ... của...

Trợ cấp đối với ông (bà) ..................................................... . từ ngày ... tháng ... năm ...

Trợ cấp, phụ cấp khác (nếu có): ......................................................................................

Chế độ khác đang hưởng: .................................................................................................

2. Con đẻ của người tham gia kháng chiến

TT

Họ và tên

Năm sinh

Tình trạng dị dạng, dị tật

Tỉ lệ suy giảm KNLĐ do ảnh hưởng CĐHH

Thời điểm hưởng trợ cấp hàng tháng

Thời điểm hưởng BHYT

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ được lưu tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ...........................................

 

 

…., ngày    tháng    năm


GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú: Ghi rõ vô sinh; không có vợ hoặc chồng; đã có con trước khi tham gia kháng chiến sau khi về địa phương không sinh con được; sinh con bị dị dạng, dị tật; mắc bệnh liên quan đến nhiễm chất độc hóa học...

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.