Mẫu HS7 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

…………..….
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ……
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …../PB-

…., ngày … tháng … năm .....

 

PHIẾU BÁO DI CHUYỂN HỒ SƠ                              (1)

Kính gửi: ..................................................................

………..(2)…………………….. di chuyển hồ sơ của ông/bà: ...........................................

Sinh ngày ... tháng ... năm …………….. Nam/nữ .................................................................

Nguyên quán: ..........................................................................................................................

Nay chuyển đến cư trú tại: ....................................................................................................

Số hồ sơ:....................................................................................................................................

Các giấy tờ trong hồ sơ:............................................................................................ (3) .......

Ông/bà .................. đã nhận trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đến hết ... tháng... năm ….:

Trợ cấp: ........................................................................................................................... đồng

Phụ cấp: ..........................................................................................................................  đồng

Cộng = ........................................................................................................ đồng

Các chế độ ưu đãi khác đã được giải quyết như sau:.........................................................

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố: …………………………. tiếp nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với ông/bà: …………………….. kể từ tháng ……. năm …………/.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục NCC;
- Ông/bà… (để biết)
- Lưu

…., ngày   tháng   năm  
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.