LOGO

TÊN CÔNG TY

NAME COMPANY

QUI TRÌNH THỬ VIỆC

PROBATION PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date of issue:

 

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ THỬ VIỆC

PLAN TO PREPARE FOR THE JOB TRIAL

Căn cứ quyết định tiếp nhận số....................... ngày...................................... của giám đốc công ty.

Pursuant to the decision to receive the number........................ day.......................... of the Director.

Phòng nhân sự lập kế hoạch chuẩn bị thử việc như sau:

The Human Resource department prepares the following phan preparation:

 

Họ tên nhân viên mới:.............................. Bộ phận:..........................................................................

Full Name:............................................... Department:.....................................................................

Công việc đảm nhiệm:.......................................................................................................................

Job Position:......................................................................................................................................

 

1.      Họp giới thiệu nhân sự mới/Introduce new staff:

-          Thời gian họp/Meeting time:.......................................................................................................

-          Thành phần/Ingredient:...............................................................................................................

-          Địa điểm/Place:...........................................................................................................................

-          Người chuẩn bị/Prepared by:.......................................................................................................

-          Người chủ trì/Preside over:.........................................................................................................

 

2.      Bàn giao công cụ, bàn ghế/Handing over equipment, furniture:

-          Thời gian/Time:...........................................................................................................................

-          Địa điểm/Place:...........................................................................................................................

-          Người bàn giao/The person handing over:..................................................................................

 

3.      Thời gian học quy chế/Duration of study:

-          Thời gian học/Duration:..............................................................................................................

-          Người dạy/Teacher:.....................................................................................................................

(Chi tiết theo kế hoạch đào tạo nội quy, quy chế của công ty).

(Details according to the training plan of the conpany rales and regulations).

           

4.      Giao việc/Assignment:

-          Thời gian giao việc/Job assignment:...........................................................................................

-          Người giao việc/Assignor:...........................................................................................................

-          Tại địa điểm/At this address:.......................................................................................................

 

5.      Các lưu ý/Notes:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

 

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As Above

- Lưu VT/Save VT

 

Người làm đơn

APPLICANT

 (Ký, ghi rõ họ tên)

 (Sign, fullname)

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng phòng nhân sự

Human Resource Manager

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, fullname)

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.