TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

LOGO

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP

INTEGRATION TRAINING PROCESS

Mã tài liệu/ Code:

Phiên bản/ Ver:

Ngày ban hành/ Date of issues:

 

Ngày………tháng…….năm……

Dated

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

PROFESSIONAL TRAINING PLAN

 

1.  Nội dung/ Content:

Stt/

No

Nội dung đào tạo/

Training Content

Người đào tạo/

Trainers

Hình thức đào tạo/

Training Form

Thời gian/

Time

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

2.  Danh sách/ Checklist

 

Stt/

No

Họ tên nhân viên/

Name of Employee

Chức danh/

Position

Bộ phận/

Department

Ghi chú/

Remark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập

Form Maker

Quản lý

Manager

Trưởng phòng Nhân sự

A head of Human Resource

Giám đốc điều hành

Executive Director

 

 

                                                                                                                                                    

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.