TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

LOGO

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP

INTEGRATION TRAINING PROCESS

Mã tài liệu/ Code:

Phiên bản/ Ver:

Ngày ban hành/ Date of issues:

 

Ngày………tháng…….năm……

Dated

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NỘI QUY, QUY CHẾ

TRAINING PLAN RULES AND REGULATIONS

 

1.  Nội dung/ Content:

Stt/

No

Nội dung đào tạo/

Training Content

Người đào tạo/

Trainers

Hình thức đào tạo/

Training Form

Thời gian/

Time

1

Sổ tay nhân viên/ Staff handbook

 

 

 

2

Quy chế lương/ Salary scale

 

 

 

3

Quy chế khen thưởng/ Regulation of reward

 

 

 

4

Quy định đánh giá công việc/ Job evaluation regulations

 

 

 

5

Quy chế kỷ luật/ Disciplinary Regulation

 

 

 

6

Quy chế khiếu nại/ Regulation of complaints

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

2.  Danh sách/ Checklist

 

Stt/

No

Họ tên nhân viên/

Name of Employee

Chức danh/

Position

Bộ phận/

Department

Ghi chú/

Remark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập/

Form Maker

Quản lý/

Manager

Trưởng Phòng Nhân Sự/

Human Resource Manager

Giám đốc điều hành/

Executive Director

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.