LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

EXTERNAL TRAINING PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date of issue:

 

KẾ HOẠCH  ĐÀO TẠO

PLAN OF TRAINING

-         Thực hiện theo yêu cầu đào tạo về...............................................................................

Following to training requirements on ........................................................................

-         Phòng Nhân sự lập kế hoạch đào tạo như sau:...........................................................

Human Resources Department planing the training as follows: ................................

 

Chức danh đào tạo/Training position:......................................................................................

Thuộc các Bộ phận/Belongs to Department: .........................................................................

Số lượng cần đào tạo/Number of training: .............................................................................

Mục đích đào tạo/Purpose of training: ....................................................................................

Phương pháp đào tạo/Method of training: .............................................................................

Thời gian đào tạo/Time of training: ........................................................................................

Mức độ giải quyết được công việc sau khi đào tạo (Xuất sắc/Khá/Trung bình/Kém)/Degree of job satisfaction after training (Excellent/Good/Fair/Poor):.........................................................

 

 

Giám Đốc

DIRECTOR

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

THE HEAD OF HUMAN RESOUCES DEPARTMENT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.