[TÊN CÔNG TY]

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: ................

......., ngày ..... tháng ......năm 20...

KẾ HOẠCH

MUA SẮM TÀI SẢN NĂM .........

 

-        Căn cứ Điều lệ Công ty................. (sau đây gọi tắt là “Công ty”);

-        Căn cứ thẩm quyền của Giám đốc/Tổng giám đốc trong Công ty;

-        Căn cứ kế hoạch mua sắm tài sản của các đơn vị trong Công ty;

-        Căn cứ Quy chế mua sắm và thanh lý tài sản của Công ty;

-        Căn cứ trên nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý trong đơn vị.

I.       Mục tiêu

-        Bổ sung các tài sản, thiết bị, dụng cụ cần thiết để duy trì hoạt động bình thường của các phòng, ban, đơn vị trong Công ty.

-        Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả tài sản hiện có, cũng như sửa chữa kịp thời, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của Công ty.

II.      Kế hoạch mua sắm tài sản

STT

Đơn vị

Hạng mục

Số lượng

Dự trù ngân sách

Nguồn

Giải trình

 

Văn phòng Công ty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Tổ chức Hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Nhân sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Tài chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG KINH PHÍ (DỰ TRÙ)

 

......................

 

Ngày ... tháng ... năm ....

Ý KIẾN CỦA ..............

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

 

 

TRƯỞNG PHÒNG ...............

 

 

______________________________
Họ tên:

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.