TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

LOGO

QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

REGULATION OF APPRENTICE ADMINISTRATOR

Mã tài liệu/ Code:

Phiên bản/ Ver:

Ngày ban hành/ Date of issues:

 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT TẬP SỰ

PROBATIONARY DETAILED PLAN

Bộ phận thực tập:……………

Internship: …………………

Từ ngày…./…../2008 – đến ngày…./…../2008

From ... / ... ../ 2008 - to date ... / ... ../ 2008

 

Stt/

No

Nội dung tập sự/

Apprentice Content

Thời gian/

Time

Người hướng dẫn/ Instructor

Kết quả cần đạt/

Results to be achieved

Ghi chú/

Remark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày    tháng    năm

Dated

Người lập

Form Maker

 

 

Trưởng Phòng Nhân Sự

A Head of Human Resource

 

 

Quản lý

Management

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.