[TÊN CÔNG TY]

[TÊN ĐƠN VỊ]

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: ................

......., ngày ..... tháng ......năm 20...

KẾ HOẠCH

THANH TRA, KIỂM TRA TÀI SẢN

-        Căn cứ Điều lệ Công ty................. (sau đây gọi tắt là “Công ty”);

-        Căn cứ đề xuất thanh lý tài sản của các đơn vị trong Công ty;

-        Căn cứ trên nhu cầu thanh tra, kiểm tra tình trạng thực tế của các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty.

I.       Mục tiêu

-        Thống kê, kiểm tra, đánh giá toàn diện về việc đầu tư, mua sắm, quản lý, tình trạng sử dụng, bảo trì, sửa chữa tài sản theo các quy định hiện hành của nhà nước nhằm tăng cường hiệu quả đầu tư, quản lý, sử dụng.

-        Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả tài sản hiện có, cũng như sửa chữa kịp thời, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của Công ty.

-        Tiết kiệm chi phí, hạn chế thất thoát tài sản vì lợi ích của Công ty.

II.      Kế hoạch thanh tra kiểm tra tài sản của Công ty

STT

Đơn vị

 

Thời gian thực hiện thanh tra,  kiểm tra dự trù

1

Văn phòng Công ty

 

2

Phòng Tổ chức Hành chính

 

3

Phòng Nhân sự

 

4

Phòng Tài chính

 

5

Chi nhánh ..........

 

6

Chi nhánh ..........

 

7

Chi nhánh ..........

 

8

Chi nhánh ..........

 

III.    Tổ chức thực hiện

-            Việc thực hiện thanh tra kiểm tra vào các ngày dự kiến trên sẽ được bắt đầu như sau:

Buổi sáng: 8 giờ 30 – 11 giờ 30

Buổi chiều 13 giờ 30 – 17 giờ 30

-        Các phòng, ban đơn vị theo lịch thực hiện thanh tra kiểm tra cơ sở vật chất có nghĩa vụ tạo điều kiện để đội thanh tra kiểm tra tài sản của doanh nghiệp thực hiện việc thanh tra, kiểm tra được thuận lợi.

-        Mỗi đơn vị cần cử đại diện để giới thiệu, hướng dẫn và giải trình về tình trạng của từng loại tài sản.

-        Các phòng, ban, đơn vị có nhiệm vụ chuẩn bị các tài liệu liên quan đến việc quản lý và sử dụng các tài sản do đơn vị mình đang quản lý để thuận tiện cho việc thanh tra, kiểm tra.

-        Việc kiểm tra, thanh tra phải được thể hiện bằng các biên bản và được gửi về Phòng …… để tổng hợp lên kế hoạch mua sắm và kế hoạch thanh lý tài sản, trình Giám đốc/Tổng Giám đốc phê duyệt.

 

Ngày ... tháng ... năm ....

Ý KIẾN CỦA ..............

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

 

 

TRƯỞNG PHÒNG ...............

 

 

 

______________________________
Họ tên:

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.