LOGO CÔNG TY              

 

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ THỬ VIỆC

TRIAL PREPARATION PLAN

Căn cứ quyết định tiếp nhận số.............ngày..............của giám đốc điều hành công ty.  Phòng nhân sự lập kế hoạch chuẩn bị thử việc như sau:

Grounds for the decision to receive the number ............. dated .............. of the CEO of the company. The HR department prepares the probation plan as follows

Họ tên nhân viên mới/ Full name new employee:................ Chức vụ/ position:..........................     

Bộ phận/ Part :.................... Thời gian thử viêc/ Probationary period:...........................................     

A. NỘI DUNG KẾ HOẠCH/ PLAN CONTENT

1. Họp giới thiệu nhân sự mớiMeet new HR staff

Thời gian: Hôm nay vào lúc.........ngày..........tháng............năm

Time: Today at ......... day .......... month ............ year

Chúng tôi gồm/ We include.............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Địa điểm họp/ Meeting location:.....................................................................................................................................................

Thành phần chuẩn bị/ Preparation ingredients:..............................................................................................................................

Chủ trì cuộc họp/  Preside over the meeting:.................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

2. Bàn giao công cụ, bàn ghế/ Handing over tools, furniture:

Thời gian bàn giao/ Handover time:..............................................................................................................................................

Địa điểm bàn giao/ Place handover:..............................................................................................................................................

Người bàn giao/ Handler:..............................................................................................................................................................

3. Thời gian học quy chế/  Time to learn the rules

Thời gian học/ Study time:............................................................................................................................................................

Người hướng dẫn/ Instructor:........................... Chức vụ/ Position:.............................................................................................

Nội dung thử việc/ Test content:...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

(chi tiết theo kế hoạch đào tạo nội quy, quy chế của công ty)./ Details according to the training plan rules and regulations of the company

4. Giao việc/ Assign

Thời gian giao việc: Ngày......../ tháng........./ năm./

Time of assignment: Date ........ / month ......... / year.

Người  phụ trách giao việc giao việc.............................................................................................................................................

The person in charge of handing over the assignment

Tại địa điểm/ At this address.........................................................................................................................................................

5. Những nội dung khác khi thử việc/ Other things to try

......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

 

     Người lâp

The establishment

                 ( ký, ghi rõ họ tên)                                                     

 

 

                                     

 

                         

 

 

 

   Phòng nhân sự

HR department

( ký ,ghi rõ họ tên)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.