LOGO

TÊN CÔNG TY

COMAPNY NAME

QUY ĐỊNH TIẾP KHÁCH

RECEPTION REGULATIONS

Mã tài liệu/ Code:...

Phiên bản/ Version:...

Ngày ban hành/ Date of issue:..

 

…………, ngày……tháng……năm……

[Dated]

 

KẾ HOẠCH TIẾP KHÁCH

RECEPTION PROGRAM

V/v/ Rev:...............................................................................

 

-          Căn cứ giấy đề nghị tiếp khách của........................................................................................

Pursuant to the reception proposal votes of............................................................................

-          Căn cứ chỉ đạo của..................................................................................................................

Pursuant to the direction of....................................................................................................

-          Phòng Hành chính lập kế hoạch tiếp khách với nội dung như sau:

The Administration Department arranges reception program with the following contents:

 

1.      Quy trình đón tiếp/ Reception process:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2.      Chi phí liên quan/ Related expenses:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3.      Phân công chuẩn bị/ Assignment:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

Bộ phận đề nghị

suggestion department

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

Giám đốc

DIrector

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.