LOGO

TÊN CÔNG TY

COMAPNY NAME

 

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌP

ORGANIZATION AND MANAGEMENT MEETING REGULATIONS

Mã tài liệu/Code:...

Phiên bản/Version:...

Ngày ban hành/Date of issue:...

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC HỌP

MEETING ORGANIZATION PLAN

 

 

1.      Chủ đề cuộc họp/Meeting content:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2.      Thời gian/Time:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3.      Địa điểm/Address:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4.      Thành phần/Composition:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5.      Các khâu chuẩn bị/The preparation:

-         Đặt trước địa điểm họp/Book the location of the meeting before;

-         Tổ chức vệ sinh phòng họp/Organization of meeting room hygiene;

-         Kiểm tra đèn, bàn, ghế, máy lạnh, ổ cắm điện, điện/Check the lamps, tables, chairs, air conditioning, power outlet, power;

-         Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp/Preparation of documentation for the meeting;

-         Chuẩn bị nước uống/Preparation of drinking water;

-         Khăn phủ bàn/Towel covered table;

-         Máy chiếu, computer, màn chiếu, TV/Projector, computer projector, screen, TV;

-         Soạn thư mời và trình duyệt/Send invitations and the browser;

-         Gửi thư mời/Send invitations;

-    Nhắc tham gia họp trước 60 phút/Remind attend the meeting before 60 minutes.

6.      Kinh phí/Budget:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

 

Người lập

Form Maker

Ngày…tháng…năm…

[Dated]

Người duyệt

The Approved

 

 

 

 

 

Họ và tên/Full name:...................                                       Họ và tên/Full name:...................

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.