LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

RECRUITMENT PROCESS

Mã tài liệu/ Code:

Phiên bản/ Version:

Ngày ban hành/ Date of issue:

 

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

PLAN OF RECRUITMENT

CÔNG TY [.]/ COMPANY [.]

Năm/ Year:........

 

STT/ NO

Vị trí tuyển dụng/ Postion

Đơn vị/ Unit

Số Lượng/ Amount

Lý do tuyển/ Reason

Dự kiến mức lương/ Estimated Salary

Hình thức đăng tuyển/ Application form

Hội đồng tuyển dụng/ Recruiting Council

Dự trù kinh phí tuyển dụng/ Estimated recruitment cost

Phỏng Vấn/ Interview

Khác/ Other

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

DIRECTOR

(ký, họ và tên)

(sign, full name)

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

HUMAN RESOURCE MANAGER

(ký, họ và tên)

(sign, full name)

NGƯỜI LẬP

FORM MAKER

(ký, họ và tên)

(sign, full name)

 

                                                                                                                                                                                          

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.