TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

LOGO

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

PROCESS EMPLOYEE

Mã tài liệu/Code: …………………

Phiên bản/Version: …………………

Ngày ban hành/Date issue: …………………

 

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

RECRUITMENT PLAN

c 6 tháng đầu năm 20.…

first half of year 20...

c 6 tháng cuối năm 20…

by the end of 20…

Người lập kế hoạch/Writer: ………………………………..……… Chức danh/Position: …………….…………

Phòng/Ban/Đơn vị/Department: ….………………………………………….……….………….…………………

 

STT

/No

Các vị trí công việc dự kiến tuyển dụng/ The job positions expected recruitment

Số Lượng

Hiện có/ Quantity Available

Số Lượng cần bổ sung/ Additional Quantity

Mô tả công việc của vị trí cần tuyển dụng/

 Job Description

Tiêu chuẩn/Kỹ năng/Nghiệp vụ của vị trí cần bổ sung

Standards / Skills / Business of the position to supplement

Mức lương dự kiến/ Estimated salary

Lý do bổ sung/ Reason for recruitment

Tiến trình bổ sung theo tháng/

Additional monthly progress

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Đại diện Phòng nhân sự

On Behalf of Human Resouces Department

 

Người Phụ trách

Person in charge

 

Người lập

Form Maker

 

 

 

 

TÊN CÔNG TY

LOGO

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

Mã tài liệu: ………………………...

Phiên bản: …………………………

Ngày ban hành: …………………………

 

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

 

c 6 tháng đầu năm 20.…

c 6 tháng cuối năm 20…

Người lập kế hoạch: ………………………………..……… Chức danh: …………….………….…………………….………….…………………….……….

Phòng/Ban/Đơn vị: ….……………………………………….……………….……….………….…………………….………….…………………….………..

 

STT

Các vị trí công việc định biên tại đơn vị

SL

Hiện có

SL cần bổ sung

Mô tả công việc của vị trí cần tuyển dụng

Tiêu chuẩn/Kỹ năng/Nghiệp vụ của vị trí cần b/sung

Mức lương dự kiến

Lý do bổ sung

Tiến trình bổ sung theo tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Đại diện Phòng nhân sự

 

Người Phụ trách

 

Người lập

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.