TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

LOGO

QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

REGULATION OF APPRENTICE ADMINISTRATOR

Mã tài liệu/ Code:

Phiên bản/ Ver:

Ngày ban hành/ Date of issues:

 

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

RECRUITMENT PLAN ADMINISTRATOR TRAINEE

 

1.      Tìm kiếm/ Searching:

 

Stt/ No

Nguồn tuyển dụng/ Recuitment resource

Thời gian/

Time

Hình thức thông tin/ Method of Information

 

Kinh phí dự kiến/

Budget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Chương trình lựa chọn/ Program:

 

Stt/

No

Hình thức kiểm tra/

Method of Checking

Người đánh giá/

Reviewer

Thời gian dự kiến/

Time

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.         Tổ chức thực hiện/ Organization of implementation

 

 

Ngày….tháng….năm..

Dated

Người lập

Form maker

 

 

Trưởng phòng nhân sự

A head of Human Resource

 

 

Giám đốc

Director

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.