Mẫu số: 161 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

..................................................................................

..................................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...............................

 

......................................, ngày ........... tháng ........... năm......................

 

KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH

 

Căn cứ(1).................................................................................................................số:.............ngày ........ tháng ....... năm   

của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng: ...................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ yêu cầu giám định của ông/bà:

Họ tên: ............................................................................................................................................................................ ................

(2): ...................................................................................................................................................................................................

trong vụ án:...................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

xảy ra tại:.......................................................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ................................................................................................................................... Giám định viên tư pháp.

Chức vụ: .........................................................................................................................................................................................  

Thuộc cơ quan/tổ chức giám định:...............................................................................................................................

Số thẻ: .......................................................................................................................... cấp ngày .......... tháng .......... năm              

Nơi cấp.............................................................................................................................................................................................

Ông/bà: ................................................................................................................................... Giám định viên tư pháp.

Chức vụ: .................................................................................................................................................... ....................................

Thuộc cơ quan/tổ chức giám định: .............................................................................................................................

Số thẻ: .......................................................................................................................... cấp ngày .......... tháng .......... năm                

Nơi cấp.............................................................................................................................................................................................                

đã nhận(1): ................................................................................................................ ngày .......... tháng .......... năm..........                  

và đã tiến hành giám định tại:.........................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................

từ ngày....................tháng........................năm....................đến ngày....................tháng....................năm..................

I. NỘI DUNG VỤ VIỆC (3):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

II. ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH:

1. Mẫu cần giám định(4):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

2. Tên tài liệu có liên quan hoặc gửi kèm theo (nếu có) (4) :

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

III. NỘI DUNG YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH (5)

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................... ........................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

IV. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

V. KẾT LUẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Kèm theo kết luận giám định (nếu có): .......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Hoàn lại đối tượng giám định (nếu có): ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 

GIÁM ĐỊNH VIÊN

           (6)                         ………………………………………………………………………………………………...….

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- …………………………………………….

- …………………………………………….

- …………………………………………….

- Hồ sơ 02 bản

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ghi rõ tên văn bản trưng cầu giám định hoặc yêu cầu giám định;  

(2) Họ tên người yêu cầu giám định, là đương sự hoặc người đại diện của họ (Điều 207 BLTTHS);

(3) Ghi tóm tắt diễn biến sự việc liên quan đến việc giám định;

(4) Ghi rõ tên, số lượng, nơi thu, đặc điểm, cách phát hiện, thu lượm và bảo quản; có phải giữ nguyên vẹn không?

(5) Ghi rõ các câu hỏi, yêu cầu giám định;

(6) Tên người đứng đầu tổ chức thực hiện giám định hoặc người quyết định thành lập Hội đồng giám định.

Ghi chú: Nội dung kết luận giám định thực hiện theo Điều 32 Luật Giám định tư pháp.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.