Mẫu số: 162 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

..................................................................................

..................................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...............................

 

......................................, ngày ........... tháng ........... năm......................

                                                                                                    

KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH (1)

 

Căn cứ Quyết định trưng cầu giám định lại số: .............................. ngày ....... tháng ....... năm.

của .....................................................................................................................................................................................................

trong vụ (2) .....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Theo Quyết định thành lập Hội đồng giám định số: ....................... ngày ......... tháng ....... năm           

của.......................................................................................................................................................................................................

Hội đồng giám định gồm:

1. .............................................................................................................................................................................................

2. .............................................................................................................................................................................................

3. .............................................................................................................................................................................................

4. .............................................................................................................................................................................................

5. .............................................................................................................................................................................................

Đã tiến hành giám định tại....................................................................................................................................

từ ngày ........... tháng .......... năm ..................... đến ngày ........... tháng ............ năm.............................................

1. NỘI DUNG VỤ VIỆC (3):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 
 
 

(1) Áp dụng trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 211 hoặc Điều 212 BLTTHS;

(2) Ghi rõ nội dung vụ việc, địa điểm xảy ra theo Quyết định trưng cầu giám định lại;

(3) Ghi tóm tắt nội dung vụ việc; tóm tắt nội dung giám định và kết luận giám định các lần trước.

2. ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH (4):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

3. YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH (5):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

4. PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH (6):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

(4) Ghi rõ tên, số lượng, tình trạng niêm phong của đối tượng giám định (cả đối tượng cần giám định và mẫu so sánh);

(5) Ghi rõ các câu hỏi, yêu cầu giám định.

(6) Ghi các phương pháp đã sử dụng, kết quả, nhận xét và đánh giá;

5. KẾT LUẬN (7):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

6. KÈM THEO KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH CÓ (8):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 

 
 
 

(7) Ghi kết luận (chỉ được kết luận khẳng định: đúng; không đúng hoặc không đủ cơ sở. Không được kết luận khả năng) theo nội dung trưng cầu giám định;

(8) Ghi tên các tài liệu liên quan.

7. HOÀN TRẢ LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH GỒM (9):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 

GIÁM ĐỊNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(10) ...........................................................

NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(9) Ghi rõ tình trạng các đối tượng còn lại sau giám định được hoàn trả, phương thức, nơi hoàn trả;

nếu đã tiêu hủy thì ghi rõ là đối tượng gửi giám định đã được sử dụng hết trong quá trình giám định;

(10) Viện trưởng Viện Khoa học hình sự/Trưởng phòng kỹ thuật hình sự.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.