Mẫu KM-10 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06  tháng 7  năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

TÊN THƯƠNG NHÂN

Số: …….

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....... , ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO

Giải thưởng không có người trúng thưởng

của chương trình khuyến mại mang tính may rủi

Kính gửi: ..................................

Tên thương nhân:……………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………..……………….......................

Điện thoại: ………………Fax:………………...Email:………………………………..

Mã số thuế: ......................................................................................................................

Số tài khoản: …………………………….. tại Ngân hàng: ……………………………

Người liên hệ: ................................................  Điện thoại: ............................................

                                                                                                                                                  Căn cứ công văn số........... ngày ... tháng ... năm ... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trìnhthời gian, địa bàn khuyến mại);

Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, (tên thương nhân) báo cáo chi tiết về giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (tên chương trình) như sau:

Cơ cấu

giải thưởng

đã công bố

Nội dung

giải thưởng

Trị giá

giải thưởng đã công bố

(VNĐ)

Số lượng giải thưởng đã công bố

Số lượng

giải thưởng không có người trúng thưởng

Giá trị

giải thưởng không có người trúng thưởng

(VNĐ)

(Giải đặc biệt)

 

 

 

 

 

(Giải nhất)

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

1.         Tổng giá trị giải thưởng theo thể lệ đã công bố:…….…………………………….

2.         Tổng giá trị giải thưởng đã trao: ………………………………………………….

3.         Tổng giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng (giải thưởng tồn đọng): ....

4.         (Tên thương nhân) gửi kèm theo:

-          Biên bản xác định kết quả trúng thưởng (nếu có).

-          Danh sách khách hàng trúng thưởng.

-          Biên bản trao giải thưởng hoặc tài liệu chứng minh giải thưởng đã được trao.

5.         Đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp:…

6.         (Tên thương nhân) cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin nêu trên./.

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ký tên & đóng dấu)

 

                                                                  

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.