CÔNG TY ………………..

……………………COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỈ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lậpTự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

Số: …./LĐX

No.: …../LĐX

.., ngày …. tháng …. năm 20…

Dated……………………………..

ORDER OF THE VEHICLE

LỆNH ĐIỀU XE

Căn cứ giấy đề nghị cử ………… đi công tác vào ngày./…./20… đã được Giám đốc/Tổng giám đốc phê duyệt.

Pursuant to the request for sending a business trip on the day ............ .... / .... / 20 ... was Director / general manager for approval.

Phòng tổ chức hành chính Công ty điều động:

The Administrative Organization Department has a move:

Số lượng: ..................................................... Biển số: ........................................................

Amount: .......................................................  License plate: ............................................

Tên người lái: ...................... Loại: ..................................... Chỗ ngồi: .............................

Name of driver:................... Species: ..............................  Seats: ...................................

do sử dụng:

The reason for using:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Thời gian: ............................................................................................................................

Time: ....................................................................................................................................

Hành trình: ..........................................................................................................................

Journeys: .............................................................................................................................

Họ tên người sử dụng xe: ..................................................................................................

Full name car users: ...........................................................................................................

Chức vụ: ..............................................................................................................................

Current position: ................................................................................................................

Nơi công tác:........................................................................................................................

Work place: ........................................................................................................................

Số km dự kiến đi: .......................................  Số cầu đường sử dụng: ........................

Number of km planned: ............................  Number of tickets used: ...........................

Xác nhận số km của đơn vị sử dụng ( tên): ...............................................................

Confirm the number of kilometers of units used (signed): .........................................

 

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

HEAD OFFICER OF ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.