Mẫu số: 116BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............................

 

......................................., ngày ........... tháng ........ năm................

 

LỆNH KHÁM XÉT

 

Tôi: ........................................................................................................................................................................................  

Chức vụ: .........................................................................................................................................................................................  

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: .........................  ngày..........tháng ...........năm... .............

của..................................................................................................................................................................................................... ;

Xét cần thiết cho việc điều tra;

Căn cứ các điều 192, 193, 194 và 195 Bộ luật Tố tụng hình sự,

RA LỆNH:

Khám xét(*):...................................................................................................tại: ..........................................................  

............................................................................................................................................................................................  đối với:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác: ..............................................................................................................................................................................  

Sinh ngày.............tháng...........năm.................. tại: ............................................................................................................   

Quốc tịch:...............................................; Dân tộc:...................................................; Tôn giáo:....................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................................................................   

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:...................................................................................................................................                                

cấp ngày............tháng ........... năm ........................Nơi cấp: ...........................................................................................  

Nơi cư trú: .....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Phân công ông/bà: ......................................................................................................................................................

............................................................................................................ có trách nhiệm tổ chức thi hành Lệnh này.

Yêu cầu tất cả những người có mặt không được tự ý rời khỏi nơi đang khám xét; không được liên hệ, trao đổi với nhau hoặc với những người khác cho đến khi việc khám xét kết thúc. Yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang hỗ trợ khi cần thiết để thi hành Lệnh này.

Lệnh này gửi đến Viện kiểm sát........................................................................................................................................ để phê chuẩn trước khi thi hành.

Nơi nhận:

- ............................................

- ............................................

- ............................................

- Hồ sơ 02 bản.

 

 

........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

(*) Khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện; khám xét thư tín,

điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, dữ liệu điện tử quy định tại khoản 1, 2 Điều 192 BLTTHS.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.