Mẫu số: 114 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

..............................................................................

..............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:................................

 

....................................., ngày ........... tháng ........... năm................

 

LỆNH KHÁM XÉT KHẨN CẤP

 

Tôi: ........................................................................................................................................................................................  

Chức vụ: .........................................................................................................................................................................................  

Căn cứ (1): .........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ các điều 192, 193, 194 và 195 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Xét thấy không thể trì hoãn được,

RA LỆNH:

Khám xét khẩn cấp(2): .................................................... .........................................................................................

tại ........................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................. .............................................................................. đối với:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác: ..............................................................................................................................................................................  

Sinh ngày.............tháng...........năm..................tại:...............................................................................................................

Quốc tịch:....................................................; Dân tộc:...................................................; Tôn giáo: ............................................................................................................................................................................................................................................................. .

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................................................................  

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:...................................................................................................................................

cấp ngày............tháng...........năm ........................ Nơi cấp:................. .............................................................................

Nơi cư trú: .....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Phân công ông/bà: ......................................................................................................................................................  

................................................................................................................................. có trách nhiệm tổ chức thi hành Lệnh này.

Yêu cầu tất cả những người có mặt không được tự ý rời khỏi nơi đang khám xét; không được liên hệ, trao đổi với nhau hoặc với những người khác cho đến khi việc khám xét kết thúc. Yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang hỗ trợ khi cần thiết để thi hành Lệnh này.

Nơi nhận:

- VKS............................................................

- .......................................................................

- Hồ sơ 02 bản.

 

.........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ghi rõ căn cứ khám xét quy định tại Điều 192 BLTTHS;

(2) Khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện…

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.