Mẫu số: 121BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............................

 

......................................., ngày ........... tháng ........ năm................

 

LỆNH THU GIỮ

THƯ TÍN, ĐIỆN TÍN, BƯU KIỆN, BƯU PHẨM  

 

Tôi: ........................................................................................................................................................................................

Chức vụ:............................................................................................. .............................................................................................

Căn cứ..................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                

Xét cần thiết cho việc điều tra;

Căn cứ Điều 197 Bộ luật Tố tụng hình sự,

RA LỆNH:

Thu giữ(1) ...........................................................................................................................................................................                

tại(2).................................................................................................................................................................................... đề tên:

Người gửi: .....................................................................................................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................................................................................                

........................................................................................................................ .......................................................................................

Người nhận: ............................................................................................. .......................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................................................................................                

........................................................................................................................ .......................................................................................

Phân công ông/bà: ......................................................................................................................................................                

............................................................................................................ có trách nhiệm tổ chức thi hành Lệnh này.

Yêu cầu(2)..................................................................................................................................... ......................................

..............................................................................................................................  có trách nhiệm thi hành Lệnh này.

Lệnh này gửi đến Viện kiểm sát........................................................................................................................

để phê chuẩn trước khi thi hành.

Nơi nhận:

- ............................................................

- ............................................................

- ............................................................  

- Hồ sơ 02 bản.

 

 

..................................................................................................

 

 

 

 

 
 
 

(1) Ghi rõ: Thư tín, điện tín, bưu kiện hoặc bưu phẩm;

(2) Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức bưu chính viễn thông.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.