Mẫu số: 174BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

..............................................................................

..............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:................................

 

....................................., ngày ........... tháng ........... năm................

 

LỆNH TRÍCH XUẤT VÀ ÁP GIẢI

 

Tôi: ...................................................................................................................... Chức vụ: ..........................................

thuộc Cơ quan ............................................................................................................................................................................

Căn cứ(1) ............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ Điều 36 và Điều 127 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Điều 20 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam,

RA LỆNH:

Trích xuất và áp giải đối với:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác: ............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại.....................................................................................................                

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo:.............................                

Nghề nghiệp:                                                                                                                                                                                                

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:...................................................................................................................................                

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .............................................................................................                

Nơi cư trú: ....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

đã có hành vi ..............................................................................................................................................................................

đang bị tạm giam/tạm giữ tại. ...........................................................................................................................................

theo(2)...............................................................................................................số:...................... ngày .........  tháng .........  năm         

của ......................................................................................................................................................................................................

Yêu cầu Giám thị Trại tạm giam/Trưởng Nhà tạm giữ ......................................................................

trích xuất.........................................................................................giao cho ông/bà:........................................................

Chức vụ: ........................................................................................ Đơn vị: .............................................................................

trong thời gian .............................................., kể từ................giờ...............ngày.................tháng................năm......

để áp giải đến..............................................................................................................................................................................

Yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang hỗ trợ khi cần thiết để thi hành Lệnh này.

Nơi nhận:                                                       

- Trại tạm giam/Nhà tạm giữ ...........

- ...................................................................

- Hồ sơ 02 bản                                                                                                  

 

          .......................................................................................................

 

 

 

 

 

(1) Ghi rõ lý do trích xuất;

(2) Ghi rõ Quyết định/Lệnh đang có hiệu lực.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.