TÊN ĐƠN VỊ                        ĐĂNG KÝ LỊCH CÔNG TÁC TUẦN…….     

                 (Từ ngày …./…/201... đến ngày …/…./201...)

 

    Thứ,

  Ngày

Địa

điểm

Thời gian, nội dung 

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị

Hai

…/…

 

 

 

 

 

Ba

…./…

 

 

 

 

 

…./…

 

 

 

 

 

Năm

…./…

 

 

 

 

 

Sáu

…./…

 

 

 

 

 

Bảy

.../…

 

 

 

 

 

CN

…./…

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY
 (Ký duyệt)

 …….., ngày       tháng       năm 201.

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

    

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.