QUẬN THỦ ĐỨC

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 

 

                     LÝ LỊCH NGƯỜI ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ

                           BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI CÔNG ĐOÀN

                                                                                                                                                                                  

- Họ và tên      : ............................................................................................................................................................

- Sinh ngày      : .......................................................(Nữ).............................................................................................

- Dân tộc         : .........................................Tôn giáo: ...................................................................................................

- Quê quán      : ...........................................................................................................................................................     

- Chỗ ở hiện nay: .........................................................................................................................................................

  - Đơn vị: .....................................................................................................................................................................

 - Chức vụ tại đơn vị: ....................................................................................................................................................

 - Trình độ: ...................................................................................................................................................................

Học vấn

Chuyên môn, nghiệp vụ

Lý luận Chính trị

 

 

 

- Ngày bắt đầu vào làm việc tại đơn vị:..........................................................................................................................

- Ngày kết nạp Đảng :.................................     Ngày chính thức :    .............................................................................

Số điện thoại đơn vị:.....................................................................................................................................................

Nhà riêng: ....................................................................................................................................................................

Di động:........................................................................................................................................................................

Địa chỉ Email: ...............................................................................................................................................................

                                                                                     Ngày……. tháng …….. năm ………

                                                                                                             Người khai

                                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

                                                                                                         NGUYỄN VĂN A

 

 

HƯỚNG DẪN GHI SƠ YẾU LÝ LỊCH

1- Quê quán: Ghi cả xã, huyện, tỉnh (thành phố).

2- Trình độ học vấn: ghi tốt nghiệp PTTH (hệ 10/10, 12/12, BTVH), đại học, sau đại học.

3- Trình độ Chuyên môn, nghiệp vụ: ghi công nhân, trung cấp kỹ thuật, cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sỹ, thạc sỹ, tiến sỹ,... (ví dụ: công nhân hàn bậc 6/7, trung cấp văn thư lưu trữ, cử nhân cao đẳng sư phạm, bác sỹ chuyên khoa cấp I, thạc sỹ quản lý hành chính công, phó giáo sư - tiến sỹ kinh tế,...

4- Trình độ lý luận chính trị: ghi sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cử nhân.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.