Mẫu M-09 - Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ngày 30 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

 Kính gửi: ................................................................................................................

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ...........................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): ...........................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: .....................................

Do: .............................................................................................................................................

Cấp lần đầu ngày: ………………../…………./............................................................................

Lần thay đổi gần nhất: ..............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………… Fax: .....................................................................

Email (nếu có): .........................................................................................................................

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp: .....................................................................................

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................................................

Quốc tịch: ..................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ..............................................................................

Do: ……………………………………………. Cấp ngày: ………/………../..................................

Chức vụ: ...................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú): ....................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ..................................................

Do: ………………………………………… Cấp lần đầu ngày: ………../…../...............................

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ………. ngày ....................................................................................
Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp như sau:

1. Lý do chấm dứt hoạt động: ...................................................................................................

2. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: ....................................................

3. Văn bản kèm theo: ................................................................................................................

...................................................................................................................................................

4. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính:

Người liên hệ: ...........................................................................................................................

Chức vụ: ...................................................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………... Fax: .................................................................

Email: ......................................................................................................................................

5. Thông tin liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp:

Người liên hệ: ..........................................................................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………... Fax: ................................................................

Email: .....................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.