Mẫu M-11- Thông tư 24/2014/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành ngày 30/07/2014

UBND TỈNH …..
SỞ CÔNG THƯƠNG …

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……

….., ngày ….. tháng ….. năm …..

XÁC NHẬN TIẾP NHẬN

HỒ SƠ THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: ……………………………………………………………………

Căn cứ: Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp ngày … tháng … năm … của Công ty ………

Sở Công Thương ………….. xác nhận Công ty ………….. đã thông báo tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh …………….. với nội dung như sau:

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .............................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):..............................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:.......................................

Do: ...............................................................................................................................................

Cấp lần đầu ngày: ………………../…………./..........................................................................

Lần thay đổi gần nhất: ...............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………… Fax: .....................................................................

Email (nếu có): ..........................................................................................................................

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có): ................................................

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):....................................................................................................

Quốc tịch:...................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:...............................................................................

Do: ……………………………………………. Cấp ngày: ………/………../…………......

Chức vụ:..................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):...............................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ...............................................

Do: …………………………………………………… Cấp lần đầu ngày: …../…../…..

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ………. ngày ..................................................................................

4. Hàng hóa kinh doanh đa cấp tại địa phương: Phụ lục kèm theo.

5. Thời gian bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: ........................................

6. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có): .......................................

Số điện thoại: .............................................................................................................................

Số fax: .........................................................................................................................................

Email: ..........................................................................................................................................

7. Người liên hệ tại địa phương: ………………………….. Điện thoại: ...........................

Khi có bất kỳ thay đổi nào về một hoặc một số nội dung nêu trên, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo tới Sở Công Thương ..........................................................................................................

 

 

ĐẠI DIỆN SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ký tên và đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.