Mẫu M-13- Thông tư 24/2014/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành ngày 30/07/2014

UBND TỈNH …..
SỞ CÔNG THƯƠNG …

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……

….., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

XÁC NHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO,

ĐÀO TẠO CỦA DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: ……………………………………………………………………

Căn cứ: ........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Sở Công Thương …………… xác nhận Công ty ………….. đã đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại tỉnh …………. với nội dung như sau:

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ......................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): ........................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ...............................

Do: ...............................................................................................................................................

Cấp lần đầu ngày: ………………../…………./......................................................................

Lần thay đổi gần nhất: ..............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………… Fax: ...........................................................

Email (nếu có): ..........................................................................................................................

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có): ...........................................

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa): ..................................................................................................

Quốc tịch: ...................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ............................................................................

Do: ………………………………………………. Cấp ngày: ………/………../..............

Chức vụ:......................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú): ..............................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ...............................................

Do: ………………………………………… Cấp lần đầu ngày: ………../……../............

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ………. ngày ..................................................................................

4. Tên hội nghị, hội thảo, đào tạo: ...........................................................................................

5. Thời gian tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo: ...................................................................

6. Địa chỉ tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại địa phương: .............................................

7. Nội dung hội nghị, hội thảo, đào tạo: .................................................................................

Đối với các nghĩa vụ khác liên quan đến việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, doanh nghiệp thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

 

 

ĐẠI DIỆN SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ký tên và đóng dấu)

(Đối với các nội dung từ (4) đến (7) ở trên, Sở Công Thương có thể lập Phụ lục kèm theo trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp thông báo tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, đào tạo)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.