Số: ……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG

1.          THÔNG TIN CHUNG

Vị trí: Kế toán trưởng

Bộ phận: ................................................................................................................................        

Quản lý trực tiếp: ...................................................................................................................       

2.          MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

Mục đích của bảng mô tả công việc này để xác định yêu cầu đối với vị trí Kế toán trưởng tạo để tích lũy và báo cáo thông tin tài chính về việc thực hiện, tình hình tài chính và dòng tiền của Công ty.

3.          NHIỆM VỤ

Trừ trường hợp Công ty có qui định khác, Người đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng Công ty sẽ thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

-               Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán bao gồm:  xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán.

-               Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viện thực hiện các nghiệp vụ thuộc phần hành của mình.

-               Trực tiếp báo cáo đồng thời lên Ban lãnh đạo, Ban kiểm soát tình hình tài chính kế toán, việc thực hiện các kế hoạch tài chính trong tháng/quý/năm.

-               Xử lý các báo cáo của kế toán tổng hợp, kế toán viên về các vấn đề nghiệp vụ và quản lý doanh thu, chi phí, hàng hóa, tài sản cố định.

-               Phê duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận trong Công ty đề nghị.

-               Theo sát việc thực hiện các hoạt động kinh doanh để có kế hoạch thu hồi và điều hoà nguồn vốn cho toàn Công ty.

-               Phân tích hiệu quả kinh tế của các dự án đầu tư mặt hàng, mở các cửa hàng mới để tư vấn cho Ban lãnh đạo về mặt tài chính của các dự án.

-               Xây dựng, đề xuất các kế hoạch đầu tư, phân bổ, sử dụng, tái sử dụng nguồn vốn của Công ty.

-               Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.     

4.           QUYỀN HẠN

-               Được hưởng lương, các khoản trợ cấp và các quyền lợi khác theo chính sách của Công ty và pháp luật.

-               Yêu cầu các kế toán viên, kế toán tổng hợp thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quy trình kế toán đã đề ra

-               Yêu cầu các kế toán viên, kế toán tổng hợp giải trình các số liệu báo cáo.

-               Yêu cầu các bộ phận đề nghị thanh toán giải trình các khoản thanh toán.

-               Từ chối ký thanh toán các khoản thanh toán chưa đủ điều kiện thanh toán.

-               Yêu cầu các cửa hàng trưởng, bộ phận kho, bộ phận thu mua nộp và giải trình các báo cáo theo quy định.

-               Đề nghị Ban Giám đốc xử lý các ý kiến về tài chính kế toán được báo cáo.

-               Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty chuyển đầy đủ kịp thời những tài liệu cần thiết cho công việc kiểm tra, kiểm soát của Kế toán trưởng.

-               Các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê, các chứng từ tín dụng và các tài liệu liên quan đến việc thanh toán đều phải có chữ ký của Kế toán trưởng mới có giá trị pháp lý.

-               Các quyền khác theo chính sách của Công ty.

5.          ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

5.1       Số ngày làm việc trong tuần: ngày, từ thứ đến hàng tuần

5.2       Thời gian làm việc trong ngày như sau:

Sáng từ ……… giờ đến ……….. giờ.

Chiều từ ……... giờ đến ……….. giờ.

5.3       Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: phù hợp với công việc được giao

5.4       Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

6.          CÁC YÊU CẦU

6.1       Trình độ học vấn:

-      ........................................................................................................................................

-      ........................................................................................................................................

6.2       Trình độ chuyên môn (tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, kĩ sư ….):

-      ........................................................................................................................................

-      ........................................................................................................................................

6.3       Trình độ ngoại ngữ:

-      ........................................................................................................................................

-      ........................................................................................................................................

6.4        Kinh nghiệm thực tế:

-      ........................................................................................................................................

-      ........................................................................................................................................

6.5     Phẩm chất đạo đức:

-      ........................................................................................................................................

-      ........................................................................................................................................

 

……………, ngày … tháng … năm 20…

Tôi đã đọc và đồng ý các nội dung công việc, quyền hạn và trách nhiệm  được giao như trên

NGƯỜI NHẬN VIỆC

 

 

______________________________

Họ tên: ...............................................

Chức vụ: ............................................

 

 

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

 

 

______________________________

Họ tên: ...............................................

Chức vụ:        

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.