CÔNG TY CỔ PHẦN

[………….]

Số /QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

……., ngày……tháng ……. năm 20…..

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 (V/v Bổ Nhiệm Giám đốc công ty)

-        Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

-        Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần [………….] được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày [………….];

-          Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần [………….] ngày [………….];

-        Theo yêu cầu công việc của đơn vị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Nay bổ nhiệm Ông/Bà: [………….]      Sinh ngày: [………….]

Căn cước công dân số:  [………….]     Ngày cấp: [………….]

Nơi cấp: [………….]

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: [………….]

Đảm nhận chức vụ : Tổng Giám Đốc CÔNG TY CỔ PHẦN [………….] kể từ ngày ký.

Điều 2:

Trách nhiệm và quyền hạn:

-        Được quyền thay mặt Công Ty điều hành mọi hoạt động tổ chức, cá nhân, kinh tế tài chính, nhân sự của Công ty.

-        Được toàn quyền ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự điều hành Công ty, các Hợp Đồng Kinh Tế với các cá nhân và tổ chức Kinh tế.

-        Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Công ty.

ĐIỀU 3:

Các phòng ban Công ty và Ông/Bà: [………….] chiếu theo quyết định thi hành.

 

 

 

   Nơi nhận:

-         Như điều 3

-         Lưu hồ sơ

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

( Ký tên, Đóng dấu)

            

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.