LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiess

 ………, ngày…tháng…năm 20……

[Dated]

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

Đại hội cổ đông...................... Công ty cổ phần...............................

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.. JOINT STOCK COMPANY           

 

-         Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014 / QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014;

-         Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

Pursuant to Securities Law No. 70/2006 / QH11 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 29, 2006;

-         Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;

Pursuant to the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Securities No. 62/2010 / QH12 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 24, 2011;

-         Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần.......................................................

được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày ……………;

Pursuant to the Charter on organization and operation of the joint stock company

approved by the General Meeting of Shareholders on ……………..;

-         Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần.....................

 

ngày ………, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần..........................................................

Pursuant to the minutes of the first General Meeting of Shareholders of the Shareholding Company…………… date ........., Shareholder General Meeting of Shareholders

 

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1/ ARTICLE 1.

Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần.............................................

(như đính kèm).

Through the full text of the charter on the organization and operation of the joint stock company

(as attached).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc bổ sung, sửa đổi các nội dung của Điều lệ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phù hợp với những quy định của Pháp luật trong quá trình hoạt động của Công ty.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to supplement and amend the contents of the Charter (if any) at the request of the competent State body in accordance with the provisions of the law law in the course of operation of the Company.

Điều 2/ article 2.

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh...................................................................................

Approval of business plan.............................................................................................................

Một số chỉ tiêu chính/ Some main indicators:

Stt/No

Khoản mục/ items

Năm/ Year………

1

Tổng doanh thu/ Total revenue

 

2

Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax

 

3

Trích lập các quỹ/ Appropriate funds

 

4

Cổ tức được chia/ Dividends are divided

 

Doanh thu trên được dự kiến trên cơ sở kế hoạch kinh doanh … tháng cuối năm ……… của Công ty. Năm hoạt động của Công ty cổ phần từ............................................................. đến.............................

The turnover is expected based on the business plan ... at the end of year ......... of the company. Year of operation of the Corporation from ........................................................... to................................

 

Điều 3/ ARTICLE 3.

Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

Through to remuneration of Board of Director and Board of Supervisory as follows:

-         Hội đồng quản trị/ Board of Director:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên/ Number of members of the Board of Directors: 03 members:

+ Chủ tịch HĐQT: ...............................................................................  đồng/người/tháng.

Chairman of Board of Director:.......................................................... vnd/person/month

+ Thành viên HĐQT: ...........................................................................  đồng/người/tháng.

Member of Board of Director:............................................................ vnd/person/month

-         Ban Kiểm soát/ Board of Supervisory:

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên/ Number of members of the Board of Supervisory: 03 members:

+ Trưởng Ban Kiểm soát: ................................................................... đồng/người/tháng;

A head of Board of Supervisory:........................................................ vnd/person/month

+ Thành viên Ban Kiểm soát: .............................................................  đồng/người/tháng.

Member of Board of Supervisory:...................................................... vnd/person/month

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm và số còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm của Công ty.

Remuneration of the Director Board, the Supervisory Board is paid by 80% in the year's monthly pay period and the remainder was the result of settlement complete Annual Business plans of the company.

 

 

Điều 4/ ARTICLE 4.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm....................................................................

của Công ty cổ phần.......................................................................................................................

trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Through the authorization of the Director Board, the Supervisory Board decided to choose independent auditing firm to conduct an audit of financial statements in.....................................................

Of................................................................................................................. joint stock company

On the principle of ensuring quality of service and competitive prices.

 

Điều 5/ ARTICLE 5.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập Công ty cổ phần theo đúng quy định của Pháp luật.

General meeting of shareholder agreed to authorize the board to perform the procedure, legal records and decide the issues related to the registration of establishment of ………………………joint stock company in accordance with the provisions of the law.

Điều 6/ ARTICLE 6.

Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ............................ :

Through the results of elections of the Board and Control Board term:................................. :

* Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ...................................................... :

List of members of the Board of Directors:.......................................................................... :

- Ông/ Bà/ Mr/ Mrs:............................................................................................................

- Ông/ Bà/ Mr/ Mrs:............................................................................................................            

- Ông/ Bà/ Mr/ Mrs:............................................................................................................

* Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ............................................................. :

List of members of the Board of Supervisory:..................................................................... :

- Ông/ Bà/ Mr/ Mrs:............................................................................................................

- Ông/ Bà/ Mr/ Mrs:............................................................................................................            

- Ông/ Bà/ Mr/ Mrs:............................................................................................................

 

Điều 7/ Article 7. Điều khoản thi hành/ Implementation

 

-         Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

The resolution by the general meeting of shareholders for the first time through the full text voting at the Congress.

-         Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày....................................................................

This Resolution shall take effect from the date.....................................................................

-         Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần..............................................................................................

The Mr. (Ms.) member Board of Directors, Supervisory Board, Board of Directors is responsible for implementation of this Resolution and implementing functional operations your suit law and the charter Corporation..................................................................................................................

 

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 7/ As Article 7;

- Lưu: VT/ Save VT;

-

-

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER

CHỦ TỌA

CHAIRMAN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(sign, full name)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.