CÔNG TY CỔ PHẦN

……………………..

 

Số: ……/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

…………., ngày….tháng…..năm 20…..

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

……………………….

-         Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày [………….];

-         Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần [………….] được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày [………….];

-     Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần [………….] ngày [………….];

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần [………….].

 

QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ [………….]: (không quá 05 năm)

 * Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ [………….]:

-           Ông/ Bà:...............................................................................................................................

-           Ông/ Bà:...............................................................................................................................

-           Ông/ Bà:...............................................................................................................................

Điều 2. Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị năm [………….] như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên:

-           Chủ tịch HĐQT:     [………….] đồng/ tháng.

-           Thành viên HĐQT: [………….] đồng/người/tháng.

Điều 3. Điều khoản thi hành

-           Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

-           Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày [………….].

-           Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần [………….]./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.