[Logo Công ty]

Số: ……/20…../…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

…………, ngày …… tháng …… năm 20……

 

NGHỊ QUYẾT

V/v .......................................................(1)

 
   


 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

-          Căn cứ Luật [Luật áp dụng];

-          Căn cứ …;

-          Căn cứ …;

-          Căn cứ Điều lệ [Tên công ty];

-          Căn cứ ….;

-          Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng Quản trị bằng văn bản số …/…/… ngày ....…;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: ..............................................................................................................................................................(2)

................................................................................................................................................................................

Điều 2: ...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Chủ tịch, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:

-      Như................ ; (3)

-      ....................... ;

-      ....................... ;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

HỌ VÀ TÊN

 

 

 

Hướng dẫn điền văn bản:

(1)   Ghi trích yếu nội dung văn bản.

(2)   Ghi nội dung văn bản.

(3)   Ghi theo điều cuối cùng của văn bản.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.