LOGO

 

Số:…/…/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ….

(V/v nội dung con dấu Công ty)

-       Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

-       Căn cứ điều lệ Công ty ….;

-       Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày …..

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua con dấu Công ty như sau:

1.1  Mẫu con dấu:

-       Hình thức con dấu: Con dấu tròn

-       Kích thước con dấu: Đường kính là 36 mm

-       Nội dung con dấu:  ...........................................................................

+ Tên doanh nghiệp:....................................................................................

+ Địa chỉ của Công ty (Tỉnh/Thành phố):....................................................

+ Mã số doanh nghiệp:..............................................................................

+  Mầu mực con dấu: Mầu đỏ

1.2 Số lượng con dấu: ...............................................................................

ĐIỀU 2: Các Ông (bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

……,Ngày ….Tháng….Năm ….

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.