LOGO

 

 

Số: …/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

….., ngày … tháng….. Năm

 

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY …….

V/v thông qua ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh ước thực hiện năm 201..

-       Căn cứ điều lệ Công ty …..;

-       Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số…..;

 

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh ước thực hiện năm ….theo báo cáo của Ban điều hành, cụ thể như sau:

-                Kết quả hoạt động kinh doanh ước thực hiện năm …..

Các chỉ tiêu chính

Kế hoạch

Ước thực hiện

% thực hiện/kế hoạch

Doanh thu thuần

 

 

 

Lợi nhuận sau thuế

 

 

 

….

 

 

 

-                Kết qảu hoạt động kinh doanh chính xác sẽ được báo cáo trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm ….

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

 

Nơi nhận

-       Thành viên HĐQT

-       Ban TGĐ,Ban KS

-       Lưu

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.