TÊN CÔNG TY/

LOGO

 

Số:  …/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY……..

(V/v thay đổi tên Công ty) 

-       Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;

-       Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ……;

-       Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày …./…./…..;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc đổi tên Công ty như sau:

-       Tên tiếng Việt mới: ...............................................................................................................................

-       Tên tiếng Anh mới:  ...............................................................................................................................

-       Tên viết tắt mới:        .............................................................................................................................

Sửa đổi Điều …. Điều lệ Công ty tương ứng với tên mới sau khi đăng ký với Sở Kế hoạch – Đầu tư như sau:

-       Tên tiếng Việt mới: ...............................................................................................................................

-       Tên tiếng Anh mới:  ...............................................................................................................................

-       Tên viết tắt mới:        .............................................................................................................................

ĐIỀU 2: Giao cho Ông/Bà ….. Tổng giám đốc/Giám đốc Công ty thực hiện việc đăng ký đổi tên, sửa đổi điều
lệ và thay đổi mẫu dấu Công ty như Điều 1 trên đây.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể tư ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban
Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

-       Sở KH-ĐT;

-       Như điều 3;

-       Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

                                                                                                                                         

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.