LOGO/
TÊN CÔNG TY

 

Số: …/….NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

….., ngày ….tháng … năm …….

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ……

(V/v thành lập công ty con)

-       Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

-       Căn cứ Điều lệ Công ty ….…..…..…..…...;

-       Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số ….. ngày …/…/…../;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc thành lập Công ty con với tỷ lệ sở hữu của …….…..…..…..…. ( Công ty mẹ) là ….% chi tiết như sau:

-       Tên Công ty: ..........................................................................................................

-       Vốn điều lệ dự kiến:  ............................................................................................

-       Trụ sở chính:................................................................................................................

-       Ngành nghề kinh doanh chính.

STT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

1

 

 

2

 

 

-       Chế độ kế toán: Hoạch toán độc lập/ hoạch toán phụ thuộc;

-       Chủ sở hữu Công ty:............................................................................................. ;

-       Mô hình hoạt động:............................................................................................... ;

-       Cơ cấu tổ chức Công ty bao gồm:

     + Chủ tịch Công ty;

     + Tổng giám đốc/ Giám đốc;

     + Kiểm soát viên.

ĐIỀU 2: Thông qua và ban hành Điều

Thông qua toàn văn và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…. Gồm …Chương - …. Điều;

Bản Điều lệ chi tiết được đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 3: Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch, Đại diện pháp luật Công ty

Tên

Chức

danh

Ngày, tháng, năm sinhh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số, ngày, cơ quan cấp CMND/CCCD

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU 4: Điều khoản uỷ quyền

Giao Ông/Bà……., Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập Công ty con nêu trên theo quy định pháp luật hiện hành. Ông/Bà ……được phép uỷ quyền lại trong phạm vi thẩm quyền của mình.

ĐIỀU 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Các Phòng, Ban Công ty… có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

-       Các thành viên HĐQT;

-       Ban TGĐ;

-       Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.