CÔNG TY ………………………

Số:……../…………….

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY ……………............

(V/v: Thành lập chi nhánh Công ty)

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY ………………………

-                 Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

-                 Căn cứ Điều lệ Công ty              (sau đây gọi tắt là “Công ty”);

-                 Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐTV vào ngày ……………………….,

-                 Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty….,

 

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thành lập Chi Nhánh Công ty …………… với thông tin cụ thể như sau:

Tên Chi Nhánh:..................................................................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................................

Người đứng đầu Chi Nhánh:.............................................................................................................

Hình thức hoạt động:.........................................................................................................................

Thời gian dự kiến thành lập:..............................................................................................................

Ngành nghề kinh doanh:....................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

ĐIỀU 2: Chấp nhận thuê mặt bằng tại địa chỉ: ……………………. làm trụ sở của chi nhánh, các phòng ban chịu trách nhiệm sửa chữa cho phù hợp với mục đích hoạt động của chi nhánh và các hoạt động khác của Công ty.

 

ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phân Công cho Ông/Bà …………………. – Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết.

Nơi nhận:

-       (1)…….

-       Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

(Ký và đóng dấu)

 

 

__________________________________

Họ tên: …………………………………..

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.