LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

RESIGNATION PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date of issue:

BẢN CAM KẾT NGHỈ VIỆC

RESIGNATION COMMITMENTS 

Kính gửi/Dear:.................................................................................................................................
V/v/Rev:...........................................................................................................................................

-         Căn cứ đơn xin nghỉ việc ngày ____/______/_____ đã được Giám đốc duyệt chấp thuận.

Based on the leave request dated ____/______/_____ approved by the Director.

-         Căn cứ Quyết định thanh lý hợp đồng lao động đã ký.

Pursuant to the decision on liquidation of the signed labor contract. 

Tôi tên/ Full Name:...........................................................................................................................

Ngày sinh/Dated of birth:..................................................................................................................

Số CMND/ID number:............................................ được cấp bởi công an tỉnh/place of issue:

...........................................................................................................................................................

Là nhân viên thuộc phòng ban/As departmental staff:......................................................................

Sau khi nghỉ việc, tôi cam kết không sử dụng thông tin của Công ty cho các cá nhân, tổ chức bên ngoài gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

After resigning from work, I commit not to use the Company’s information to outside individuals and organizations that adversely affect the Company’s production and business activities.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về  sự cam kết nêu trên.

I take full responsibility for the above commitment.

Nơi nhận/Recipient:

-          Như trên/As above

-          Lưu/Save

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

APPLICANT
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.