CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG XE Ô TÔ

Số:……..

Kính gửi:

                                                - Ban Giám đốc Công ty;

                                                - Phòng Hành chính - Tổng hợp.

Căn cứ quy chề về việc sử dụng, quản lý, điều hành xe ô tô của Công ty

Đơn vị/ Cá nhân:                                                                                                                      

Đề nghị Ban Giám đốc cho sử dụng xe ô tô của Công ty

Lý do sử dụng:…………………………………………………………………...………. ………...…………………………………………………………………………...……….………...………...…………………………………………………………………...………...………………...………...           

Nội dung công việc:…………………………………………………...………...…………..……….

Số đăng ký của xe: …………………………………………………...………...…………..…….....                                                              

Họ và tên người lái xe:.............................................................................................................

Thời gian xuất phát: ………… giờ ……… phút, ngày …. tháng … năm 20… tại trụ sở Công ty

Nơi đến (ghi cụ thể địa danh): ................................................................................................. .

Cán bộ, nhân viên đi cùng:.......................................................................................................

Đến ngày   …. Tháng … năm……

Số km dự kiến: …………………………………………………...………...…………..……….

 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

TỔNG GIÁM ĐỐC/

GIÁM ĐÔC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.