PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

EMPLOYEE REVIEW FORM

 

Họ và tên nhân viên:

Employee name:

 

Chức vụ:

Job-title:

 

Bộ phận:

Division:

Nơi ở hiện tại:

Current resident:

Điện thoại:

Phone number:

Trình độ học vấn:

Ecademic level:

Bằng cấp:

Degree:

Vị trí chuyên môn:

Professional positions:

Cấp quản lý trực tiếp:

Immediate supervisor:


1. NHÂN VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

1. EMPLOYEE SELF-ASSESSMENT

1.1 KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

1.1 WORK RESULT

......................................................................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
  

1.2. Ý KIẾN, ĐỀ XUẤT NGUYỆN VỌNG VÀ CAM KẾT VỚI CÔNG TY

1.2. COMMENTS, SUGGESTIONS AND COMMITMENT TO THE COMPANY:

 ......................................................................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

2.  PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA QUẢN LÝ TRỰC TIẾP:

2. ASSESSMENT OF  LINE MANAGER

STT

NO.

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

EVALUATION CRITERIA

 

ĐIỂM

SCORE

TRỌNG SỐ

COEFFICIENT

GHI CHÚ

NOTE

PHẦN ĐÁNH GIÁ

ASSESSMENT

Yếu

Poor   

Kém

Fair 

Đạt yêu cầu

Satisfactory 

Tốt

Good  

Rất tốt

Excellent

1

Khối lượng công việc

Amount of work

 

 

 

 

 

   

 

2

Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật

Sense of responsibility, discipline

 

 

 

 

 

   

 

3

Năng lực lãnh đạo, quản lý

Leadership capacity

 

 

 

 

 

   

 

4

Sự phối hợp

Combination

 

 

 

 

 

 

   

 

5

Thái độ

Attitude

 

 

 

 

 

 

   

 

6

Nghiệp vụ chuyên môn

Professional

 

 

 

 

 

   

 

7

Phầm chất cá nhân

Personal qualities

 

 

 

 

 

   

 

Tổng công

Total

 

C

B

 


Kết quả: Điểm trung bình: A = B/C =

Results: Average score:

ƯU ĐIỂM:

ADVANTAGES
......................................................................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

NHƯỢC ĐIỂM

DISADVANTAGES

......................................................................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN

ABILITY OF DEVELOPMENT

......................................................................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

3.  PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA PHÒNG NHÂN SỰ.

3. THE REVIEWS OF HR (HUMAN RESOUCES DEPARTMENT)

 

Ngày

Date

 


 

 

Chữ ký

Signature

 
4. Ý KIẾN CỦA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

 4.  THE REVIEW OF DIRECTOR

 

Ngày

Date

 

 

 

 

 

 

Chữ ký

Signature

 

 

Người đánh giá/ Reviewer

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

 

T.M Phòng nhân sự/

On be half of HR

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

Giám đốc/

Director

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and stamp)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.