LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

EXTERNAL TRAINING PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date of issue:

 

Phiếu Đánh Giá Về Khóa Học Của Các Học Viên

The Vote On The Student's Course

Để việc tổ chức các khóa học sau ngày một hiệu qủa hơn, xin các anh/ chị hãy vui lòng điền và đánh dấu (X) vào bảng câu hỏi sau

To the Organization of the course after a mark more results, please you please please fill out and mark (X) on the following questionnaire

Tên khóa học /Courses Name:

Thời gian học/ Time :

Đánh Giá Khóa Học / Course Evaluation

1- Tôi nghĩ tôi đã học được những điều cơ bản sau đây từ khóa học này/ I think I learned the basics from following this course: ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

2- Khóa học đã đáp ứng mong muốn của bạn ở mức độ nào?/

The course has to meet your wishes in the extent

3- Khóa học liên quan tới công việc của bạn ở chừng mực nào?/ The course involves your work to some extent?

 

4- Khóa học có đạt được tính ứng dụng cao không?/ The course has achieved high applicability?

Text Box: Tốt/Excellent	Khá/Good	T. bình/Fair	Kém/Poor
			
Tốt/Excellent	Khá/Good	T. bình/Fair	Kém/Poor
			
Tốt/Excellent	Khá/Good	T. bình/Fair	Kém/Poor

5- Tôi có thể áp dụng được khóa học này dễ dàng hơn nếu nội dung được cải tiến/làm rõ bằng cách/ Can I apply this course easier if the contents were modified/clarification by: ..........................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Đánh Giá Giảng Viên / Teacher evaluation

1- Kiến thức chuyên môn/ Professional knowledge

2- Kỹ năng truyền đạt (diễn đạt rõ ràng, sinh động, …)/ Skills to teach (express clearly, vividly,...)

3- Phương pháp giảng dạy (thảo luận, chuẩn bị tài liệu, …)/ Teaching methods (discussion, preparation of documents,...)

 

Text Box: Tốt/Excellent	Khá/Good	T. bình/Fair	Kém/Poor
			
Tốt/Excellent	Khá/Good	T. bình/Fair	Kém/Poor
			
Tốt/Excellent	Khá/Good	T. bình/Fair	Kém/Poor

   

TỔ CHỨC KHÓA HỌC / COURSE ORGANIZATION

Trang thiết bị giảng dạy: Phòng học, LCD, giấy, viết, …/ Teaching equipment: classrooms, LCD, paper, writing, ...

 

Text Box: Tốt/Excellent	Khá/Good	T. bình/Fair	Kém/Poor

ĐÁNH GIÁ CHUNG KHÓA / GENERAL EVALUATION OF THE COURSE

 

Text Box: Tốt/Excellent	Khá/Good	T. bình/Fair	Kém/Poor

NHỮNG Ý KIẾN KHÁC / OTHER OPINION

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Họ tên người tham dự (có thể để trống)/ Participant name (can be blank): .......................................................................

 

Xin cảm ơn sự đóng góp ý kiến nhiệt tình của các anh/chị!/ Thank you for your enthusiastic contributions of you!

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.