LOGO

TÊN CÔNG TY

NAME COMPANY

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

APPOINTMENT REGULATION

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date of issuance:

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN

EMPLOYEE EVALUATION FORM

 

Họ tên/Full name:.......................................................................................................................

Năm sinh/Date of birth:.............................................................................................................

MSNV/Employee number:........................................................................................................

Chức danh đang đảm nhiệm/Current Position:.......................................................................

Bộ phận/Department:.................................................................................................................

 

1.      Phần đánh giá của quản lý trực tiếp/Assessment of direct management:

TT/

NO

Tiêu chuẩn đánh giá/ Evaluation criteria

Mức đánh giá/Rating level

Ghi chú/ Notes

Yếu/

Poor

TB/

Fair

Khá/

Good

X.sắc/

Excellent

1

Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật/

Accountability, discipline

 

 

 

 

 

2

Khả năng lãnh đạo, quản lý/

Leadership and management

 

 

 

 

 

3

Kỹ năng làm việc nhóm/

Teamwork skill

 

 

 

 

 

5

Kỹ năng làm việc độc lập/

Ability to work independently

 

 

 

 

 

6

Kỹ năng nói trước công chúng/

Public speaking skills

 

 

 

 

 

7

Phầm chất cá nhân/Personal qualities

 

 

 

 

 

Tổng cộng/Total

 

 

 

 

 

 

Đánh giá mức/Rating level:...........................................................................................................

Ưu điểm/Advantages:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Nhược điểm/Disadvantages:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Khả năng phát triển/Ability of development:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

II/ Phần đánh giá của quản lý gián tiếp/Evaluation of indirect manager:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

III/ Phần đánh giá của phòng nhân sự/Evaluation section of Human Resources Department:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

IV/ Ý kiến của Giám đốc điều hành/Opinion of the Executive Director:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Quản lý

trực tiếp

DIRECT MANAGEMENT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, fullname)

 

 

 

 

 

Trưởng phòng

nhân sự

Human Resource Manager

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, fullname)

 

Giám đốc

director

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, fullname)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.