CÔNG TY …………………………..

Số: …../…../2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TÍN NHIỆM

Họ và tên người đánh giá: ................................................... Bộ phận: ........................................

Chức danh đang đảm nhiệm: .......................................................................................................

Dựa theo quy chế bổ nhiệm của Công ty tôi xin đánh giá mức độ tín nhiệm và công việc đối với:

Anh/chị: .....................................................................  Bộ phận: .................................................

Nội dung tự đánh giá công việc

Stt

Nội dung đánh giá

Mức đánh giá

Ghi chú

Yếu

TB

Khá

Giỏi

Xuất sắc

 

1

Khối lượng công việc

 

 

 

 

 

 

2

Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật

 

 

 

 

 

 

3

Năng lực lãnh đạo, hành chính

 

 

 

 

 

 

4

Sự phối hợp

 

 

 

 

 

 

5

Thái độ

 

 

 

 

 

 

6

Nghiệp vụ chuyên môn

 

 

 

 

 

 

7

Phẩm chất cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến khác:

-       ..................................................................................................................................................

-       ..................................................................................................................................................

-       ..................................................................................................................................................

-       ..................................................................................................................................................

-       ..................................................................................................................................................

-       ..................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung đánh giá trên đây là đúng theo như hiểu biết của tôi và không bị ảnh hưởng hay ép buộc từ người khác. Nếu có, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luậ./.

…….., ngày …. tháng…..năm ….

Người được đánh giá

Người đánh giá

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.