LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

APPOINTMENT REGULATION

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date of issuance:

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TÍN NHIỆM

credibility EVALUATION FORM

 

Họ tên người được bổ nhiệm/Name of person appointed:....................................................

Bộ phận/Department:.................................................................................................................

MSNV/Employee number:........................................................................................................

Chức danh đang đảm nhiệm/ Current position:.....................................................................

 

Dựa theo quy chế bổ nhiệm của công ty, tôi xin đánh giá mức độ tín nhiệm và công việc đối với

Pursant to the company's appointment policy, I would like to evaluate the credibility and the work of:

Anh/chị/Mr/Ms:..........................................................................................................................

Bộ phận/Department:.................................................................................................................

MSNV/Employee number:........................................................................................................

1.      Tự đánh giá công việc/ Self-assessment of work:

TT/

NO

Tiêu chuẩn đánh giá/ Evaluation criteria

Mức đánh giá/Rating level

Ghi chú/ Notes

Yếu/

Poor

TB/

Fair

Khá/

Good

X.sắc/

Excellent

1

Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật/

Accountability, discipline

 

 

 

 

 

2

Khả năng lãnh đạo, quản lý/

Leadership and management

 

 

 

 

 

3

Kỹ năng làm việc nhóm/

Teamwork skill

 

 

 

 

 

5

Kỹ năng làm việc độc lập/

Ability to work independently

 

 

 

 

 

6

Kỹ năng nói trước công chúng/

Public speaking skills

 

 

 

 

 

7

Phầm chất cá nhân/Personal qualities

 

 

 

 

 

Tổng cộng/Total

 

 

 

 

 

 

Ý kiến khác/Another opinion:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung đánh giá trên đây là đúng theo như hiểu biết của tôi và không bị ảnh hưởng hay ép buộc từ người khác. Nếu có, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

I hereby declare that the contents of the foregoing are true to the best of my knowledge and are not affected or implied by others. If yes, I take full responsibility.

 

 

 

Ngày…tháng…năm……

[Dated]

Người đánh giá

form maker

(ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, fullname)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.