CÔNG TY CỔ PHẦN

JOINT STOCK COMPANY

………………

BAN TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

 

                …………, ngày…tháng…năm 20…

[Dated]

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

QUESTIONS FORM

 

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền (nếu có):.................................................................

Fullname of Shareholders/Authorize representative(if any):....................................................

Mã số/Code: ....................................................................................................................................

Số cổ phần sở hữu/Owns: .............................................................................................................

Số cổ phần nhận ủy quyền/ Number of authorized shares:.......................................................

Địa chỉ thường trú/ Pernament:.....................................................................................................

Email: ...............................................................................................................................................

Điện thoại/ Tel:................................................................................................................................

Câu hỏi/ Questions:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

 

CỔ ĐÔNG

SHAREHOLDER

(Ký, ghi rõ họ tên)

(sign, full name)

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.